لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13130

گفتگو(۲) – بخش اوّل

102

دموکراسی از دیدگاه آئین بهائی