لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13115

جهان تازه – بخش چهارم

198

رقص قاسم آبادی از گروه Nomad Dancers، یک پنجم، که اشاره ای‌ دارد به پنج قارهٔ دنیا و تاریخ دیانت بهائی در این پنج قاره، این قسمت امریکا، ترانه باغ الهی از سنبل طائفی و گفتگوی ایمان ملکوتی با فرشاد نگارستان و فرنا ایقانی را در این قسمت شاهد خواهید بود.