لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13113

جهان تازه – بخش دوم

237

آنچه در این بخش شاهد خواهید بود: نماهنگ موسم گل، ادامه گفتگوی ایمان با فرشاد نگارستان و فرنا ایقانی درباره تفاوت روز عید با بقیه روزها، گوشه‌ی از تاریخ رضوان توسط فرزاد فردوسی‌، اجرای بابک ثابتیان و سروش فخری یزدی، گوشه‌ی از تاریخ رضوان توسط رضوان الله توکلی و ترانه رخ محبوب از سنبل طائفی.