لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13096

خبرنگار- عید رضوان، سرآغاز آیینی نوین

283

گفتگو با دکتر فرح دوستدار، جامعه شناس و کارشناس علوم سیاسی