لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13069

به دنبال معنا(۳۸) – بحث داغ

249

بین دستان و شایان و بقیه دوستان بحث داغی در مورد وحدت اساس ادیان و … در می گیرد.