لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13051

کافه گپ – سبک شناسی شعر- ق۵

172

ویژگی‌های سبک عراقی در گپ و گفت پارسا فنائیان و رامان شکیب.