لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13035

لفظ و معنا(۵) – اخلاق ق۲

273

در این قسمت، اخلاق همچنان موضوع مورد بحث و بررسی است؛ استاد بهرام فرید توضیح می‌دهند که برخی مفاهیم اخلاقی بر مفاهیم دیگر تقدم دارند.