لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13016

شاید شنیده باشید(۱۱۶) – ق۲

139

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء