لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13014

شاید شنیده باشید(۱۱۶) – ق۱

126

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء