لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13000

جهان تازه – بخش چهارم

159

این بخش شامل: پیام رضوان،نیاز امروز از کاویان میلانی، رقص افغانی از گروه Nomad Dancers، گوشه‌ی از تاریخ رضوان توسط فرزاد فردوسی‌،خاطرات لیلا سارا و عطا تابش از رضوان.