لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12990

آموزه های نو – ف۱ ق۴

127

مرور دو مقالۀ اول از مجموعه «وضعیت جهان»، نوشته دیوید لنگنس با عناوین «امید یا نومیدی؟» و «فقر مفرط و گرسنگی»