گفتگو(۱) – بخش دوّم

83

مقام حضرت بهاءالله به عنوان موعود ادیان قبل.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12968