لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12968

گفتگو(۱) – بخش دوّم

147

مقام حضرت بهاءالله به عنوان موعود ادیان قبل.