گفتگو(۱) – بخش اوّل

62

اصطلاح ” اظهار امر ” که در معارف بهائی بکار میرود به چه معنی است ؟ و سابقه تاریخی آن در ادیان الهی چیست ؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12967