لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12954

پرواز- فاضل قاینی(نبیل اکبر) ق۵

221

فاضل قاینی به علت شهرتش همیشه تحت تعقیب عمال حکومت بود ودر هیچ شهری امنیت نداشت.بنابراین قصد روسیه کرد.