لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12943

به دنبال معنا(۳۷) – خبرهای خوب

263

سرانجام سودابه خبر خوبی از دستان می شنود. . . . . و فربد قول میدهد به پیشنهاد شایان برای بخشیدن مادرش فکر کند.