لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12942

این روزها – “واژه ها را باید شست”

168

یادی از سهراب سپهری