لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12912

لفظ و معنا(۴) – اخلاق ق۱

259

از این برنامه موضوع اخلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد. آیا خواستگاه اخلاق دین است یا عقل یا عرف؟ همچنین نظر دیانت بهایی در مورد اخلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد .