لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12902

شاید شنیده باشید(۱۱۵) – ق۳

317

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء