لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12885

زنان در تکاپو- مهر منصوری

440

مهرمنصوری، کارگردان تئاتر کودکان است و این هنر را در جهت برخورد با تبعیض نژادی به کار می گیرد.