لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12877

گزارش – توانمندی نوجوانان

453

گزارشی از برگزاری یک برنامه برای توانمندی نوجوانان در ایالت فلوریدای امریکا .