لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12876

آموزه های نو- ف۱ ق۳

338

مرور مقالۀ «آیا دین تغییر می‌کند؟»، نوشتۀ دیوید لَنگ‌نِس، و مقالۀ «چه دینی دارید؟»، نوشتۀ رادنی ریچردز