لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12853

خبرنگار- صدمین سال فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء

257

دوّمین و آخرین بخش گفتگو با دکتر بهروز ثابت نویسنده و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت .