لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12852

خاطرات یوتاب(۲۵) – شب خوب

622

خواهران دکتر نادری به اتّفاق همسرانشان همراه خود دکتر به منزل یوتاب میروند و با حضور پدر و مادر یوتاب شب خوبی را در کنار یکدیگر میگذرانند .