لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12847

حرف امروز- عالم امر ق۲

219

پیامبران الهى که در عالم امر از عوالم سه گانه حق، امر و خلق قرار دارند، داراى دو مقامند : الوهیّت و عبودیّت۔