لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12846

پرواز- فاضل قاینی(نبیل اکبر) ق۴

276

فاضل قاینی پس ازشناخت مقام حضرت بهاالله به قاینات برگشت وفرازونشیب های زندگیش شروع شد.