لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12828

کافه گپ – سبک شناسی شعر ق۳

238

افول سبک خراسانی، دوران گذار یا سبک بینابین و سبک عراقی در گپ و گفت پارسا فنائیان و رامان شکیب.