لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12784

شاید شنیده باشید(۱۱۴) – ق۲

259

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء