لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12782

شاید شنیده باشید(۱۱۴) – ق۱

172

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء