لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12778

الماسهای آفریقایی – ف۱ ق۱۲

297

ادی معتقد هست که توانمند کردن افراد از طریق کار آفرینی به جامعه کمک می کنه تا به یک اقتصاد سالم برسه.
ادی فرد خلاقی هست و اعتقاد داره که کار آفرینی بدون اخلاق کاری، اثری مخرب داره.