لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12759

نقطه سر خط – شعر

338

مثنوی «بازگشت» سروده­ ی محمّد کاظم کاظمی (شاعر افغان ساکن مشهد) و پاسخ محمّدعلی بهمنی به آن.