لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12753

خاطرات یوتاب(۲۴) – اشتباه بزرگ

263

با وجود مخالفت سایرین یوتاب اصرار میکند که دعوت آقای جعفری به شام را قبول کنند ولی …