لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12723

کافه گپ – سبک شناسی شعر ق۱

234

خصوصیّات فکری و ویژه گیهای سبک خراسانی در شعر فارسی.