لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12709

بازتاب – سکولاریسم ق۱

211

سکولاریسم چیست؟ آیا جدائی دین از سیاست به معنی جدائی سیاست از همه ی عقاید و مرام هاست؟ در این صورت نقش مرام هائی که اساسا برای امور سیاسی پی ریزی شده اند چه میشود و اگر نظام سیاسی ای میتواند جنبه ایدئولوژیک داشته باشد آیا نمیتواند جنبه مذهبی هم داشته باشد؟ تداخل دین و سیاست به کدامیک از این دو نهاد لطمه وارد میکند؟ در بازتاب این هفته فرح دوستدار و دکتر کاویان میلانی میهمانان شاهرخ کوهستانی خواهند بود.