لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12694

شاید شنیده باشید(۱۱۳) – ق۲

146

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء