شاید شنیده باشید(۱۱۳) – ق۲

50

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12694