شاید شنیده باشید(۱۱۳) – ق۱

40

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12692