لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12692

شاید شنیده باشید(۱۱۳) – ق۱

79

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء