لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12668

آموزه‌های نو – ف۱ ق۱

269

مصاحبه با پیام زمانی، بنیان‌گذار وب‌سایت BahaiTeachings.org