لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12645

خبرنگار- مشارکت زنان در اهداف توسعه سازمان ملل متحد

179

نیکا سعیدی، مشاور برنامه توسعه سازمان ملل متحد