لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12629

حرف امروز- استمرار ظهورات الهیّه ق۲

312

مبحث استمرار ظهور مظاهر الهى یا ارسال رسل از جانب خداوند در هر عصر و زمان که در جلسۂ قبل شروع شده بود، ادامه مى یابد و به پایان میرسد۔