لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12628

پرواز- فاضل قاینی(نبیل اکبر) ق۲

177

فاضل قاینی که از دانشمندان اسلامی بود پس از مطالعه اثار حضرت باب بابی شد اما در عتبات به درجه اجتهاد رسید تا اینکه در بغداد با حضرت بهاالله آشنا شد.