لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12601

نوروز همراه با زینیا هارپر

224

گوشه ای از زندگی و فعالیت های زینیا در روزهای قبل از نوروز.