لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12599

نوروز همراه با دکتر نیکول جعفری

355

گوشه ای از زندگی و فعالیت های نیکول در روزهای قبل از نوروز.