لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12531

با اندیشمندان(۱۷۴) – احترام به تفاوتهای فردی

190

بررسی بخش سی ام از کتاب عشق رابطه جنسی وزندگی مشترک در آئین بهائی ، نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. مطلب این هفته : احترام به تفاوت های فردی هریک از طرفین وراه های تقویت تواناییهای خاص هرکدام