لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12513

شاید شنیده باشید(۱۱۲) – ق۳

267

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء