لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12510

شاید شنیده باشید(۱۱۲) – ق۲

166

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء