لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12508

شاید شنیده باشید(۱۱۲) – ق۱

117

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء