لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12470

گپ نوروزی(۴) – بخش اوّل

118

جهانی شدن نوروز در آیین بهایی و بابی