لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12460

گپ نوروزی(۳) – بخش دوّم

269

مفهوم شهرالبهاء – نام اوّلین ماه از ماه های تقویم بهائی