لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12428

گپ نوروزی(۱) – بخش دوّم

265

چگونگی نهادینه کردن تحوّل در وجود خود