فرصت – ق۱

77

فرصت پیرمردی است که در زمانی خاص، در موقعیتی استثنایی قرار می گیرد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12427