لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12427

فرصت – ق۱

162

فرصت پیرمردی است که در زمانی خاص، در موقعیتی استثنایی قرار می گیرد.