لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12419

مفاهیم مدنی(۱۶)(آخرین) – مرور مطالب قبلی

267

علّت نگارش و زمان انتشار رساله مدنیّه – مرور آنچه در برنامه های قبل مطرح شد – رابطه حکومت با دیانت از نظر حضرت عبدالبهاء